Algemene verkoopsvoorwaarden
NlFitnessDeals
Toepasselijkheid voorwaarden
1.1. Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Deze voorwaarden vernietigen en vervangen alle voorgaande.

1.2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk in onderling akkoord worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen evenwel onverkort van kracht blijven.
1.3. Alle rechten en aanspraken in deze algemene voorwaarden ten behoeve van NlFitnessDeals bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door NlFitnessDeals ingeschakelde derden.
Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1. Er is sprake van een definitieve verkoopovereenkomst tussen de klant en NlFitnessDeals van zodra NlFitnessDeals de bestelling van de klant ontvangen heeft. De klant ontvangt hiervan vervolgens een bevestiging per e-mail. NlFitnessDeals be kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bv. in geval van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen of onbekwaam verklaarden, wanneer de bestelling onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet correct betaald werden.
NlFitnessDeals behoudt zich tevens het recht voor elke bestelling te weigeren. Deze beslissing kan NlFitnessDeals nemen naar eigen goeddunken en zonder verdere motivering. Zij zal de klant van deze beslissing op de hoogte brengen, maar is daar niet toe verplicht. Indien de klant n.a.v. de bestelling geen bevestiging per e- mail ontvangt, werd de bestelling mogelijk niet verwerkt en/ of is er mogelijk een fout opgetreden. Ook kan de bevestigingsmail in de spambox van de klant terechtkomen.
Volgens de Europese wetgeving heeft de niet-professionele klant gedurende de eerste 14 dagen na ontvangst van het product het recht om het product te retourneren. Deze procedure kan alleen worden toegepast als het product ongeschonden en in perfecte staat is. De procedure dient worden gestart per e-mail naar service@nlfitnessdeals.com  Na ontvangst van de e-mail zal nlfitnessdeals.com de klant het adres meedelen waar het product moet worden geretourneerd. De klant is verantwoordelijk voor de retourkosten. Het product moet volledig worden geretourneerd met accessoires, in een onbeschadigde en originele verpakking. Als het product in beschadigde staat / verpakking wordt geretourneerd, of als het product als erotisch speelgoed  werd gebruikt, heeft nlfitnessdeals het recht om het geretourneerde product te weigeren en extra kosten in rekening te brengen voor het verlies van waarde / transport. Als het pakket in de verwachte en goede staat wordt geretourneerd, zal nlfitnessdeals.com de waarde van het product terugbetalen. De terugbetaling wordt binnen 30 dagen toegepast.
We bieden onze niet-professionele klanten een terugbetaling aan tijdens de eerste maand na ontvangst van het product. Na 14 dagen is deze terugbetaling 50% van de totale prijs. 50% dient te worden aangerekend voor transport- en administratiekosten.

De producten dienen volledig en onbeschadigd te worden teruggestuurd in de originele verpakking, in de doos waarin de klant ze heeft ontvangen. Voor zover de klant nog gebruik wenst te maken van het in artikel 2.2. eerste lid bedoelde verzakingsrecht, zal hij de producten tijdens de verzakingstermijn niet gebruiken op een wijze dat deze in waarde verminderen of beschadigd worden. De producten dienen ook steeds met de originele etiketten en/of labels te worden teruggestuurd. Indien de kwaliteit van de producten wordt geschaad, indien de geretourneerde producten niet volledig zijn en/of indien de in dit artikel vermelde principes niet worden nageleefd, behoudt NlFitnessDeals zich uitdrukkelijk het recht voor om de geretourneerde artikelen te weigeren en/of een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies.
2.3. De consument heeft evenwel niet het recht om van de aankoop af te zien bij de hierna vermelde contracten: a. betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is vóór het einde van de in artikel 2.2., eerste lid vermelde verzakingstermijn; b. betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter dragen of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen; c. betreffende de levering van audio- of video -opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken; d. betreffende de leveringen van goederen die expliciet voor de consument zerd gereserveerd en niet meer beschikbaar zijn; e. betreffende het aanbieden van diensten van onderdak, restauratie, vrije tijd waarbij NlFitnessDeals zich verbonden heeft deze prestaties op een welbepaalde datum of specifieke periode te verrichten, indien de prijs van de aangeboden dienst 350 EUR per persoon niet overschrijdt. Elke aanbieding van een product geldt slechts tot uitputting voorraad. NlFitnessDeals streeft er naar best vermogen naar om elk product maximaal beschikbaar te houden. NlFitnessDeals kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien NlFitnessDeals zich in de onmogelijkheid bevindt te leveren conform de bestelling – omwille van redenen buiten haar wil om, behoudt NlFitnessDeals zich het recht voor, naar keuze van NlFitnessDeals (1) om de bestelling te annuleren of (2) om de karakteristieken van het goed of de dienst lichtelijk aan te passen, zonder evenwel de, wezenlijke kenmerken van het product te wijzigen en dit nieuwe product per e- mail voor te stellen aan de klant. Indien de klant dit nieuwe product uitdrukkelijk aanvaardt of niet binnen de zeven (7) dagen reageert op het voorgestelde product, wordt het geacht aanvaard te zijn. Indien de klant beslist om de bestelling te annuleren, zal NlFitnessDeals de klant 50% van het totaalbedrag terugbetalen, binnen dertig (30) dagen na bevestiging van de annulatie. Dit dient om de transportvergoedingen te compenseren. In geval de vooropgestelde leveringstermijn wordt overschreden dient de klant een mail te sturen naar service@NlFitnessDeals.com.  
Prijzen & betaling
3.1. De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn aangeduid in euro, inclusief de wettelijk voorziene BTW, inclusief Recupel-bijdrage indien van toepassing, en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangeduid of schriftelijk overeengekomen.
3.2. NlFitnessDeals behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen en haar tarieven te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren.
3.3. NlFitnessDeals kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele druk- of andere fouten in haar prijzen of voorwaarden, noch voor eventuele fouten in de productbeschrijvingen en/of afbeeldingen.
3.4. Voor alle aankopen accepteert NlFitnessDeals betalingen per debitkaart en Paypal. Indien u kiest voor betaling per debitkaart, geeft u NlFitnessDeals, hetzij diens onderaannemers of leveranciers die instaan voor de dienstverlening inzake betalingsverkeer, het recht om voorafgaand aan de verwerking van uw bestelling te controleren of uw debitkaart geldig is en of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag.
3.5. Op alle nog openstaande bedragen zijn vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege, zonder dat een voorafgaande
ingebrekestelling vereist is, verwijlintresten verschuldigd a rato van twaalf procent (12 %) op jaarbasis, waarbij iedere begonnen maand als een verstreken maand zal beschouwd worden. Daarnaast zullen de openstaande bedragen automatisch en van rechtswege verhoogd worden met tien procent (10 %), met een minimum van vijftig euro (€ 50). Bovendien zullen alle eventuele gerechtskosten en invorderingskosten ten laste van de klant vallen.
4. Levering
4.1. Het product wordt geleverd op het leveringsadres dat de klant bij zijn bestelling heeft opgegeven. Er wordt per bestelling een vaste verzendkost aangerekend zoals vermeld bij de productbeschrijving op de website. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten ten laste van de klant.
De klant heeft onder geen enkele voorwaarden het recht aan nlfitnessdeals mee te delen dat hij afziet van de aankoop, alvorens het product in ontvangst te hebben genomen. Als de klant weigert het product in ontvangst te nemen, is hij verantwoordelijk voor alle logistieke en financiële gevolgen. De klant zal in deze situatie de volledige extra transportkosten op zich nemen.  Hierbovenop heeft nlfitnessdeals  het recht om van de koper een schadevergoeding te eisen van 300 €.
4.2 Ontvangst van de levering is de verantwoordelijkheid van de klant. Als  het produc tis ontvangen door een andere persoon, en als dit leidt tot het verdwijnen van het product of diefstal, dan kan de klant ons niet verantwoordelijk stellen. Wij accepteren geen klachten ivm levering, aangezien dit een zaak is tussen transportbedrijf en klant.
4.2. Als niemand het pakket in ontvangst kan nemen op het moment dat het aangeboden wordt, zal door de transporteur een bericht nagelaten worden in de brievenbus met daarop de naam en de contactgegevens van de transporteur. De klant moet dan zelf contact opnemen met de transporteur om te zien waar en wanneer het pakket opgehaald kan worden door de klant.
4.3. De leveringstermijn (afhankelijk van het product) is steeds vermeld bij de productbeschrijving en dient men te rekenen vanaf de bestelling (bij betaling met kredietkaart of debitkaart) of vanaf ontvangst van de betaling (bij betaling via bankoverschrijving). De opgave van deze termijn is slechts indicatief. NlFitnessDeals streeft ernaar om deze termijn te respecteren, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze termijn zou worden overschreden.
4.4. NlFitnessDeals heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
5. Klachten & garantie
5.1. Indien het product dat hij ontvangt niet het product was dat hij bestelde, of indien het beschadigd aankomt, dient de klant dit per mail te melden aan kabandeals binnen de 3 dagen na levering. De klant kan dit product terugsturen naar nlfitnessdeals , volgens dezelfde procedure en onder dezelfde voorwaarden als deze beschreven onder artikel 2.2. De klant kan melden dat het artikel beschadigd was bij ontvangst of dat het niet beantwoordt aan hetgeen hij besteld had, en dat hij een nieuw of het juiste artikel wenst te ontvangen. Nlfitnessdeals zal, van zodra zij het geretourneerde artikel heeft ontvangen, de klant vervolgens een nieuw of het juiste product toesturen.
Nlfitnessdeals biedt de wettelijke garantie op alle producten. Op batterijen geldt een garantie van 3 maanden.
5.2. De klant geniet bij de aankoop van de wettelijke garantie en de bescherming zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving, zulks voor elk gebrek aan overeenstemming dat de klant niet kende of niet behoorde te kennen bij het sluiten van de overeenkomst. De klant zal fitnessdeals van een gebrek aan overeenstemming in de zin van de hiervoor vermelde wet schriftelijk op de hoogte brengen uiterlijk binnen de maand vanaf de dag waarop de klant het gebrek heeft vastgesteld.
5.3. Voor het overige staat nlfitnessdeals enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Nlfitnessdeals is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere rechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden door het aangekochte product of het gebruik van de website van fitnessdeals.
5.4. De klant verbindt zich ertoe om elk aangekocht toestel naar behoren te gebruiken. Het demonteren of openen van elk toestel aangekocht bij nlfitnessdeals mag enkel gebeuren door nlfitnessdeals en door een onafhankelijk reparatiecenter, erkend door nlfitnessdeals. Elk toestel dat gedemonteerd of geopend wordt door de klant, verliest elke vorm van garantie.

6. Verlies of diefstal
6.1. NlFitnessDeals draagt niet het risico voor verlies of diefstal tot aan de levering van het product aan de klant, ongeacht het feit of de klant de producten al dan niet ontvangst neemt, of hij ze al dan niet in afhaalt bij de transporteur. De klant zal elke niet-levering aan NlFitnessDeals evenwel melden binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum waarop de klant de bestelling heeft uitgevoerd. Deze melding dient te gebeuren via info@ NlFitnessDeals.com. NlFitnessDeals behoudt zich het recht voor de aanvraag van de klant te weigeren indien deze buiten voormelde termijn gebeurt. 6.2 NlFitnessDeals is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het product na de levering ervan of het moment waarop het product geacht werd geleverd te zijn.
7. Overmacht
NlFitnessDeals kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de gedeeltelijke of volledige niet-nakoming van haar verbintenissen voor zover deze nietnaleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis. Overmacht is elke gebeurtenis die aan de redelijke controle van NlFitnessDeals ontsnapt en die de uitvoering van haar verbintenissen beïnvloedt, met inbegrip van, doch evenwel niet beperkt tot, natuurrampen, oproer, oorlog en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van gelijke welke aard, acties van werknemers (zoals maar niet beperkt tot stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen), brand, wateroverlast, bliksem, explosies, instortingen, productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport, vertragen in transport, evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten de redelijke controlemacht van NlFitnessDeals valt, in het bijzonder derden bij wie zij zich bevoorraadt, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. De leveringstermijn van de producten wordt verlengd met de periode, gedurende welke NlFitnessDeals door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

8. Diversen
8.1. De nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden tast in geen geval de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen aan.
8.2. Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet.
8.3. Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als ongeldig zou worden beschouwd, behoudt NlFitnessDeals zich het recht voor om dit gedeelte te vervangen door een andere, aangepaste bepaling.
8.4. Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun verkoopsovereenkomsten en relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, etc.). De bestelbonnen en de facturen worden conform de wettelijke normen op duurzame en betrouwbare wijze opgeslagen op een informatiedrager.

9. Gegevensbescherming
9.1. Door te bestellen op de website van NlFitnessDeals, staat de klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. NlFitnessDeals zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden.
9.2. De klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De klant heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de klant uitgenodigd het privacybeleid van NlFitnessDeals te lezen (http:// NlFitnessDeals .com/privacy).
10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1. Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is de rechtbank van Mechelen bevoegd.